Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

МАША ЈАКОВЉЕВИЋ - ДОБИТНИЦА СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ

 

 ЈАСНА САВИЋ - ДОБИТНИЦА НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉУ УЧИТЕЉИЦУ

  ,,Жива библиотека"

 

Фолклор на часовима физичког васпитања

https://www.youtube.com/watch?v=IgG33-OFqXY&ab_channel=AleksandraKosti%C4%87

●○●○●○●○●○●

Међународни дан посвећен особама са Дауновим синдромом

https://www.youtube.com/watch?v=7wfNoMjaE1w&ab_channel=AleksandraKosti%C4%87

●○●○●○●○●○● 

TOLERANCIJA / OŠ ,,Dragan Marinković" Adrani - Kraljevo

https://www.youtube.com/watch?v=pt4tsvU4hVg&ab_channel=Milica%C5%A0olaji%C4%87Popovi%C4%87

●○●○●○●○●○●

 Православни Божић, први део

https://www.youtube.com/watch?v=8zTneK_w-vY&ab_channel=AleksandraKosti%C4%87

●○●○●○●○●○●

Православни Божић, други део

https://www.youtube.com/watch?v=8tVdmsNyZdc&ab_channel=AleksandraKosti%C4%87

●○●○●○●○●○●

Чувам те - национална платформа за превенцију насиља у школама

https://cuvamte.gov.rs/

●○●○●○●○●○●

Peer learning у оквиру пројекта ,,Квалитетно образовање за све" Савета Европе, у сарадњи са МПНТР и ЗУОВ

 ●○●○●○●○●○●

УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СРБИЈЕ

https://mojasrednjaskola.gov.rs/Cir/Pocetna

----------------------------------------------

ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ

https://osadrani.edu.rs/data/documents/PKS-dualno-obrazovanje-UPIS-U-SKOLE_236x309mm.pdf

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

www.euprava.gov.rs

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Школа је део пројекта Савета Европе и Европске заједнице ,,Квалитетно образовање за све"

https://www.coe.int/en/web/programmes/horizontal-facility

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Инклузивно образовање је право, а не обавеза!

 

У нашој школи сва деца имају право да уче заједно.

Сазнај више о томе:

http://www.inkluzivno-obrazovanje.rs/

 

Професионална оријентација на прелазу у средњу школу

01.09.2013. године у нашој школи почела је реализација пројекта Професионална оријентација на прелазу у средњу школу, у организацији немачке владине организације за сарадњу ГИЗ.

У овај пројекат укључени су ученици седмог и осмог разреда.

 

Посети и Facebook страницу наше школе:

 

https://www.facebook.com/osdraganmarinkovic

 

ОПШТЕ    МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

 

Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се кроз наставу свих предмета, примењиве су у различитим ситуацијама и контекстима при решавању различитих проблема и задатака и неопходне свим ученицима за лично остварење и развој.

Опште међупредметне компетенције су:

 1. Компетенција за учење;
 2. Одговорно учешће у демографском друштву;
 3. Естетичка компетенција;
 4. Комуникација;
 5. Одговоран однос према околини;
 6. Одговоран однос према здрављу;
 7. Предузимљивост и оријентација ка предузетништву;
 8. Рад са подацима и информацијама;
 9. Решавање проблема;
 10. Сарадња;
 11. Дигитална компетенција;

 

Компетенција за учење

Учење је процес стицања знања и вештина, развијања  свести и ставова неопходних за лични и професионални развој и активно учешће у друштвеном животу. Способност за целоживотно учење обухвата све компетенције које се стичу образовањем. Компетенција за учење основа је целоживотног учења.

 • Има позитиван и одговоран однос према учењу
 • Мотивисан је и оспособљен да самостално планира, организује, спроводи и вреднује учење; разликује битно од небитног, изражава и образлаже идеје.
 • Користи различите информације и има критички однос према њима
 • Примењује одговарајуће начине учења у складу са циљевима, садржајем, интересовањима.
 • Способан је да самостално и у сарадњи са другима истражује, открива и повезује нова знања; користи могућности ваншколског учења

 

Учешћем на угледним часовима показују да су мотивисани и оспособљени да примењују одговарајуће начине учења, користе могућности ваншколског учења. Спремањем приредби ученици показују своја различита интересовања (певање, глума, рецитовање..).

 

 

 

Одговорно учешће у демографском друштву

Ученик разуме и прихвата  значај принципа правде,  слободе, солидарности, националне, верске, родне и етничке равноправности и одговорности као темељ демократског друштва, активно учествујући у животу школе (одељењска заједница, вршњачки тим, ученички парламент и сл.) и заједница којима припада (нпр. породица, локална заједница) у складу са својим узрастом. Поштује и залаже се за поштовање дечјих и људских и мањинских права, као и личног и националног достојанства. Упознаје себе, развија своје друштвене улоге и јача свој идентитет, лични интегритет, самосталност, самопоуздање и позитиван однос према другима. Поштује равноправност различитих заједница, њихову традицију и културни идентитет. Одговоран је за изборе и одлуке које чини и понаша се хумано и сa уважавањем према другима. Аргументовано заступа ставове и мишљења уважавајући супротна гледишта, као и усвојене процедуре доношења одлука.

 

 • Има позитиван став према поштовању људских права и слобода.
 • Зна дечја и основна људска права и одговорности, уме да препозна њихово кршење и способан је да их аргументовано брани.
 • Понаша се одговорно, хумано и толерантно у друштву.
  • Примењује процедуре демократског друштва у одлучивању и избору; поштује одлуке већине и уважава мишљења мањине.
  • Негује своју националну културну баштину и активно учествује у интеркултуралном дијалогу.
  • Промовише позитивне вредности друштва у различитим активностима (нпр. хуманитарне, еколошке, културно-уметничке акције; борба против насиља и дискриминације по било ком основу (нпр. верском, националном, родном, узрасном, етничком...); акције против болести зависности, злостављања животиња итд.).

 

 

Учешћем у пројекту,,Квалитетно образовање за све“ наши ученици граде позитивне ставове према људским правима,понашају се хумано и толерантно,што говори и учешће у хуманитарним акцијама (пакетићи за децу са КиМ, помоћ болесној деци) присуствовали ,,Живој библиотеци“ где су исказали максималну емпатију, разумевање према различитим хендикепираним особама, као и различитим народима и верама.

,,Дан ружичастих мајица“ обележили смо пуштањем балона чиме су ученици исказали емпатију и оснаживање према оболелима од најтежих болести.

 

 

 

 

 

 

 

 

Одговоран однос према околини


Ученик стиче знања и развија свест о дејству људских активности на животну
средину и природу; усваја ставове о неопходности очувања непосредне и шире
околине и развија способности активног деловања ради очувања средине у школи,
непосредној околини и породици. Познаје људске активности и начин на који оне
могу да угрозе или унапреде околину, живи свет и природу у окружењу. Одговоран
је према квалитету сопственог живота, што обухвата и однос према околини и однос
према здрављу. Разуме сопствену одговорност и одговорност заједнице у изградњи
личне и заједничке будућности, као и будућности наредних генерација. У области
одрживог развоја – зна основне поставке одрживости, разуме принципе одрживог
развоја и практикује активности које га подржавају.
 -Уочава чиниоце и понашања који нарушавају природу и квалитет животне
средине у широј околини и свакодневном животу; развија свест о положају
човека у природи и његовој одговорности за стање животне средине и
природе.
 -Сагледава које активности (обрасци понашања), на личном нивоу, нивоу
заједнице и глобалном нивоу, могу унапредити стање и квалитет животне
средине и природе.
 -Спознаје везу између квалитета животне средине и квалитета свог живота и
разуме да се његова добробит и добробит заједнице и друштва огледа и у
квалитету и одрживости његове околине.
 -Практикује активности које подстичу одрживост, на пример штедња воде и
енергије, разврставање отпада, рециклажа; повезује значај тих активности за
свој будући живот, живот заједнице, као и живот будућих генерација.
 -Активно се укључује у друштвене акције у школи и заједници које су
усмерене ка заштити, обнови и унапређењу животне средине и ка одрживом
развоју.
 -Процењује и вреднује утицај својих навика у потрошњи ресурса и одлагању
отпада, и одређује какав утицај оне имају на животну средину, квалитет
живота и здравља и одрживи развој.

Школа је ушла у пројекат ,,Подизање еколошке свести о значају примарне
селекције“, где су ученици проширили своја знања о значају скупљања, разврставања и
рециклажи отпада. Практиковањем ових активности обезбеђују добробит целе
заједнице, као и за свој будући живот и живот будућих генерација.